Om hållbarhet

Bolagets ambition och målsättning, är att verksamheten i sin helhet sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med principen om hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre likvärdiga dimensioner; en miljömässig, en social och en ekonomisk.

Fiskodlingsbranschen är i dagens läge mycket hårt reglerad och övervakad genom olika myndighetstillstånd och -bestämmelser, lagstiftning och tillsyn. Utgående från detta uppfyller bolaget och verksamheten alla de kriterier som finns uppställda för olika typer av miljömärkningar och certifieringar.  

Fiskodling är tillståndspliktig verksamhet och föregås av en ingående prövning utgående från olika lagar, regelverk och myndighetsbeslut. Processen förutsätter en detaljerad miljökonsekvensbeskrivning, som redogör för verksamhetens tekniska utformning, dimensionering och lokalisering samt förväntad inverkan på miljön och andra intressen. Detta tryggar maximal miljöhänsyn och minsta möjliga intressekonflikter med andra berörda parter och nyttjandeformer. Tillståndsmyndigheten kontrollerar kontinuerligt att vi agerar enligt regler och tillstånd. Allting dokumenteras i ett omfattande egenkontrollprogram, som även innefattar provtagning, mätningar och analyser av utomstående opartiska och av myndigheterna godkända sakkunniga konsultföretag för att påvisa eventuell miljöpåverkan.

Stora framsteg har gjorts under årens lopp när det gäller miljöhänsyn och ansvarsfullt brukande av resurser. Odling av fisk har i flera vetenskapliga projekt och utvärderingar entydigt påvisats vara det överlägset mest effektiva och miljösmarta sättet att producera animaliskt protein till den snabbt växande befolkningsmängden i världen.